DLACZEGO TO DLA NAS WAŻNE?

Las nie odrodzi się sam. Musimy mu pomóc.

Polska od czasów historycznych była krajem lasów i borów. Niestety w wyniku procesów cywilizacyjnych i ekspansji człowieka obszary leśne stopniowo zmniejszały się. Znaczne przyspieszenie kurczenia się lasów nastąpiło w XIX i XX wieku z uwagi na politykę zaborców. Jeszcze pod koniec XVIII wieku lesistość Polski wynosiła ok. 40% (w ówczesnych granicach), ale po II wojnie światowej /dane na 1946/ wynosiła ona tylko 20,8%.

Prace nad zmiana tego niekorzystnego wskaźnika rozpoczęto już po samej wojnie. W latach 1950–1970, zwiększono zalesienie Polski do 28%. Na koniec 2016 obszary leśne zajmowały 9 mln 230 tysięcy ha, co stanowiło 29,5% powierzchni kraju. Zgodnie z Narodowym Programem Zwiększania Lesistości w 2020 roku lasy mają stanowić 30% powierzchni kraju, a w 2050 – 33%. To jednak wciąż mało na tle potrzeb – Fatalny stan jakości powietrza w Polsce.

Niestety mimo podjętych działań nadal na tle Europy nie wypadamy najlepiej. Biorąc pod uwagę zaniedbania w ochronie powietrza, wielokrotnie przekraczanie norm niskiej emisji, ilość lasów jako naturalnych filtrów powinna jak najszybciej wzrosnąć o 20-30% w stosunku do stanu obecnego. Na tle Europy lesistość Polski (czyli ilość lasów na danym terenie jako udział procentowy obszarów leśnych), w grupie 28 państw europejskich plasuje Polskę na 19 miejscu. Mimo, że w globalnej ilości lasów zajmujemy 7 miejsce (zawdzięczamy to powierzchni naszego kraju) to jednak zbyt mało w ocenie ilości do powierzchni kraju.

Jak wypadamy na tle Europy? Miejsca Polski w rankingu.

wielkość nominalna obszarów leśnych
0
lesistość
0
zmiany w wielkości nominalnej terenów leśnych 1990-2015
0
zmiany w lesistości
0
względna zmiana wielkości obszarów leśnych od 1990

Co chcemy osiągnąć?

W Polsce znajduje się (stan na 2019) 18 759 797 ha użytków rolnych z czego w ogólnej powierzchni użytków kraju klasy najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%. Biorąc pod uwagę tylko te najsłabsze gleby i trudne do uprawy Polska ma ogromny potencjał by zwiększyć zalesienie . Co więcej częściowe ich zalesienie z uwagi na charakter gleb ( niskie plony, nieużytki) nie wpłynie znacząco na obniżenie udziału rolnictwa w bilansie gospodarki. Nowe zalesienia powinny znacznie poprawić strukturę drzewostanu i odejść od monokultury sosny, która przeważa w strukturze zalesienia z połowy XX wieku.

Źródła podają że w Polsce sadzi się ca 500 mln drzew rocznie , na prawie 60.000 ha. Jednak z uwagi na gospodarkę i ciągłe pozyskanie drewna to ciągle za mało by zdecydowanie zwiększyć lesistość Polski.

Naszym cele jest zwiększenie tempa zalesiania Polski poprzez większe zaangażowanie społeczne zwłaszcza młodzieży szkół średnich jak i podstawowych. Program Fundacji Mój Las ma nie tylko mobilizować by sadzić lasy ale i edukować, by za kilka, kilkanaście lat do władzy doszło pokolenie, które inaczej spogląda na zagadnienia związane z ekologią i ochrona przyrody.